Blog

Zmowa przetargowa. Gdzie zgłosić ustawiony przetarg?

12.11.2021

Przetarg to publiczna sprzedaż nieruchomości (np. działki, mieszkania czy lokalu) albo ruchomości, w której nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą cenę. Przetargiem nazywa się również konkurs na wykonanie określonych usług bądź robót, w którym zwycięzcą zostaje podmiot spełniający wszystkie wymagania i zapewniający najkorzystniejszą cenę. Jednym z poważnych naruszeń procedury jest zmowa przetargowa

Przetarg a przepisy prawa

Przetarg regulują przepisy art. 70 (1) – 70 (5) Kodeksu cywilnego. Ponadto wytyczne dotyczące obowiązku przeprowadzenia przetargu mogą wynikać również z następujących ustaw: O gospodarce nieruchomościami, O specjalnych strefach ekonomicznych oraz Prawo zamówień publicznych. Tryb przetargowy jest regulowany ustawowo celem równego traktowania konkurujących ze sobą wykonawców bądź oferentów, przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz zapobiegania nadużyciom.

Jak odbywa się przetarg?

Procedura dotycząca tego, jak odbywa się przetarg, określona jest w stosownych przepisach prawa. Oferty przetargowe składane są w formie pisemnej, a ich treść nie jest znana konkurentom. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty muszą spełniać wymagania zawarte w ogłoszeniu. Firma wygrywająca powinna wyróżniać się wśród konkurencji najatrakcyjniejszą ceną przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług i terminowości.

Procedura przetargu rozpoczyna się od decyzji właściwego organu (tj. rady lub zarządu instytucji) albo właściciela przedsiębiorstwa o przeprowadzeniu konkursu w celu zawarcia konkretnej umowy. Następnie podmiot organizujący przetarg konkretyzuje jego warunki, czyli przedmiot konkursu (np. umowę o roboty budowlane), termin wykonania, budżet i kwotę wadium. Kolejny etap to publiczne ogłoszenie przetargu, powołanie komisji przetargowej oraz przyjmowanie ofert i wpłat wadium. Po zakończeniu okresu zbierania ofert komisja otwiera je i dokonuje formalnej weryfikacji. Po wybraniu oferenta zamyka przetarg i zawiera umowę z wygranym podmiotem.

Jak oprotestować przetarg?

W sytuacji, gdy oferta została odrzucona ze względów formalnych bez wezwania do jej uzupełnienia, warto się odwołać. Należy to zrobić też w sytuacji, gdy wyboru zwycięskiej oferty dokonano niezgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji. Jak oprotestować przetarg? Można to zrobić pisemnie w terminie 7 dni od chwili, gdy oferent dowiedział się o okolicznościach, które zamierza oprotestować.

Kiedy można unieważnić przetarg?

Stosowne przepisy Kodeksu cywilnego wskazują na możliwość unieważnienia przez sąd umowy zawartej w wyniku przetargu. Kiedy można unieważnić przetarg? Sytuacja ta jest możliwa, jeżeli strona umowy, ale również inny uczestnik bądź osoba działająca z nim w porozumieniu wpłynęła na wynik przetargu w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami. Żądać unieważnienia umowy może organizator, uczestnik przetargu oraz podmiot, na czyj rachunek i zlecenie zawarto umowę.

Czym jest zmowa przetargowa?

Zmowa przetargowa to nielegalne porozumienie między uczestnikami przetargu, które ma na celu wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji. Takie działania mogą obejmować różne formy współpracy, takie jak ustalanie cen, rezygnacja z udziału w przetargu, składanie ofert zabezpieczających (cover bidding), czy też odmowa zawarcia umowy przez wybranego oferenta. Zmowy przetargowe są uznawane za jedno z najpoważniejszych naruszeń zasad uczciwej konkurencji i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiują zmowy przetargowe jako działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interesy innych przedsiębiorców lub klientów. Wykrywanie zmów przetargowych jest trudne, ponieważ często brak jest bezpośrednich dowodów na istnienie takich porozumień. Tym ważniejsza w wykrywaniu takich naruszeń jest rola sygnalistów.

 

Whiblo w urzędach – jak zgłosić nieprawidłowości?

Przepisy prawa wskazują zatem, że grono podmiotów uprawnionych do unieważnienia umowy nie jest duże. Podobnie przedstawia się sprawa z tzw. zmową przetargową, którą może zgłosić instytucja organizująca przetarg bądź przedsiębiorca biorący w udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zdarza się jednak, że wiedzę na temat podejrzenia nieprawidłowości dotyczących przetargu mają inne osoby. Istnieją narzędzia, które pozwalają zgłosić ustawiony przetarg. Gdzie zgłosić takie nieprawidłowości?

W takim przypadku warto skorzystać z nowoczesnej aplikacji Whiblo, która pozwala w pełni anonimowy i bezpieczny sposób zgłosić informacje o podejrzeniu nieetycznych lub nielegalnych działań związanych z procedurą przetargową. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie szyfrowanego dialogu między sygnalistą a organizacją po wysłaniu zgłoszenia. Na żadnym etapie korespondencji nie jest możliwe ujawnienie tożsamości sygnalisty, co daje mu większy komfort i ośmiela do podzielenia się informacjami na temat potencjalnych nadużyć w organizacji. Narzędzie jest łatwe w obsłudze, a jego działanie jest w pełni zgodne z aktualnymi przepisami prawa, w tym Ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 czy z RODO.

 

Jeśli chcesz wdrożyć system ochrony sygnalistów w swojej organizacji, wykorzystaj zaawansowane możliwości platformy whiblo.

Poznaj ofertę lub zarezerwuj bezpłatną konsultację.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!