Blog

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie skarbowym

22.12.2021

Obowiązkiem obywatela jest zawiadomienie odpowiednich służb o popełnieniu przestępstwa skarbowego, które podlega pod kodeks karny. W sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych stosuje się konkretne przepisy. Tego typu przewinienie dość często spotykane jest w różnych firmach, jednak najczęściej takie sprawy są niezgłaszane. Sprawdź, dlaczego należy zgłosić przestępstwo skarbowe.

Na czym polega obowiązek zawiadomienia o przestępstwie skarbowym?

Niewypłacanie przez płatnika należnego podatku do właściwego organu jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym, co opisuje art. 77 kodeksu karnego skarbowego. Nagminne niewypłacanie podatku stanowi wykroczenie skarbowe zgodnie z art. 57 § 1 K.k.s. Do tych wykroczeń można również wskazać brak wypłacania składek we wyznaczonym terminie na ubezpieczenie społeczne.

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie został opisany w art. 304 kodeksu postępowania prawnego. Artykuł ten dotyczy przestępstw, ściganych z urzędu. Każdy, kto posiada informację o popełnieniu takiego przestępstwa jest obywatelsko zobowiązany do jego zgłoszenia, do urzędu skarbowego lub do inspektora kontroli skarbowej. Jeżeli obywatel nie dopełni tego obowiązku, nie podlega żadnej karze, z wyjątkiem niezgłoszenia najpoważniejszych przestępstw, opisanych w art. 240 § 1 kodeksu karnego.

W przypadku instytucji samorządowych i państwowych istnieje obowiązek o zawiadomieniu prokuratora lub policji. Instytucje te również powinny podjąć się niezbędnych czynności do momentu przybycia organów ścigania lub do wydania stosownego zarządzenia. Należy zapobiec zacieraniu śladów i dowodów.

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie przez funkcjonariusza publicznego

Niedopełnienie tego obowiązku nie podlega żadnej sankcji karnej dla wszystkich obywateli. W przypadku funkcjonariusza publicznego grozi odpowiedzialność karna opisana w art. 231 kodeksu karnego. Przepisy nie opisują natomiast obowiązku zgłaszania władzom o popełnieniu wykroczeń skarbowych. To zobowiązanie może jednak należeć do zadań inspektora kontroli skarbowej, który podczas wykonywania swojej pracy, stwierdzi, że nie został opłacony podatek pobrany przez płatnika. Wówczas inspektor kontroli skarbowej musi spełnić obowiązek zawiadomienia o przestępstwie skarbowym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zostać oskarżycielem, w sprawach, które dotyczą nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Z kolei Urząd Skarbowy jest organem, biorącym udział w pierwszym etapie postępowania karnego w sprawach dotyczących przestępstw skarbowych. Zarówno ZUS jak i Urząd Skarbowym mają pełne prawo do wszczęcia postępowania w przypadku wykroczenia bez oczekiwania na zawiadomienie o tym fakcie przez inne osoby.

Braf.tech stworzył aplikację, za pomocą której możesz zgłosić wszelkie nieprawidłowości w organizacjach. Jeżeli podejrzewasz, że firma dopuściła się wykroczenia skarbowego i popełniła przestępstwo w tym zakresie, możesz zgłosić taki fakt przez aplikację Whiblo zupełnie anonimowo. Sprawa zostanie rozpatrzona w krótkim czasie. W ten sposób możesz od razu reagować i niwelować słabe punkty w Twoim przedsiębiorstwie już na wczesnym etapie. To pomoże w uratowaniu dobrego wizerunku firmy, a także uchroni ją przed utratą reputacji.

Naszym zadaniem jest znaczna poprawa środowiska pracy. Zapewnienie pracownikom anonimowości, istnieje większa szansa na ich śmielsze zgłaszanie problemów, jakie mają miejsce w zakładach pracy, w których pracują. Aplikacja została stworzona dla sygnalistów, którzy w prosty i szybki sposób, chcieliby zaalarmować o poważnym problemie bez konieczności zdradzania swoich danych personalnych. Wielu pracowników nie chce zgłaszać nieścisłości w przedsiębiorstwie z powodu strachu przed konsekwencjami służbowymi – zwolnienie, brak awansu, zmniejszenie pensji.

Dodatkowo wielu z nich uważa, że zgłoszenie problemu nie przyniesie żadnego skutku.  Pamiętaj, że obowiązek zawiadomienia o przestępstwie skarbowym spoczywa na twoich barkach. Dodatkowo warto dbać o prawidłowości w środowisku, w którym się pracuje. Wczesne reagowanie na zaistniałą sytuację może zapobiec kolejnym problemom i jeszcze większym, negatywnym skutkom.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś,
aby dowiedzieć się więcej.

Z przyjemnością opowiemy Ci o naszym produkcie i jego zaletach!